Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop wychowawczy tytułem do ubezpieczeń społecznych
29 maja 2022
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.

Osoby, które chcą kontynuować opiekę nad dzieckiem, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, mogą skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego. Mogą z niego skorzystać także rodzice dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 18. roku życia. Prawo do urlopu przysługuje w wymiarze 36 miesięcy i można z niego skorzystać w nie więcej niż 5 częściach.

Jednocześnie art. 9 ust. 6 ustawy stanowi, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko wówczas, gdy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym wnioskujący nie posiada innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, bądź prawa do emerytury lub renty (z wyjątkiem renty socjalnej), konieczne będzie deklarowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Podobnie należy postąpić w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba zadeklarować tylko wówczas, gdy ubezpieczony nie podlega temu ubezpieczeniu z innych tytułów. Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym ubezpieczony świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia (zawartej z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Dla osób przebywających na urlopach wychowawczych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi średni miesięczny przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypłacony za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ubezpieczony rozpoczyna urlop wychowawczy. Jeżeli wyliczona podstawa jest wyższa od kwoty równej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, podstawę należy ograniczyć do tej kwoty. Wyliczona podstawa nie może być również niższa od kwoty stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota równa wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - obecnie w wysokości 620 zł.

W omawianym przypadku składki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym finansowane są w całości z budżetu państwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11