Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W ilu egzemplarzach należy wydać skierowanie na badania lekarskie?
16 kwietnia 2019
1 kwietnia 2015 r. zmieniły się zasady wystawiania skierowań na badania lekarskie. Zmiana przepisów wywołała wśród pracodawców wątpliwości dotyczące liczby egzemplarzy, w jakiej powinny być sporządzane skierowania na badania lekarskie. Zagadnienie to nie jest nadal oczywiste dla pracodawców. Poczynając od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprost rozwiał te wątpliwości.

Zgodnie z § 4 ust. 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy w brzmieniu obowiązującym od  1 kwietnia 2015 r., skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

Wcześniej obowiązujące przepisy nie określały liczby egzemplarzy, w których pracodawca obowiązany jest sporządzić skierowanie na badania lekarskie. Dopiero cytowany przepis sprecyzował tę kwestię. Nakłada on na pracodawcę obowiązek wydawania pracownikowi skierowania na badania lekarskie w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz zatrzymuje osoba skierowana na badania.

Do końca 2018 roku przepisy prawa wprost nie stanowiły o obowiązku zarchiwizowania skierowania na badania lekarskie bądź jego kopii. Jednakże za archiwizacją tych dokumentów przemawiały niewątpliwie względy praktyczne. Skierowanie na badania stanowi bowiem dowód, że pracodawca prawidłowo scharakteryzował stanowisko pracy i występujące na nim zagrożenia. Pozwalało to także zweryfikować, czy przeprowadzone względem pracownika badania uwzględniały faktyczne zagrożenia na danym stanowisku pracy. Zawarte w skierowaniu informacje mogły być pomocne w czasie kontroli warunków pracy prowadzonej przez właściwe organy, a także przydatne w ewentualnych sporach.

Archiwizacja skierowań na badania lekarskie jest oczywista również w sytuacji odstąpienia przez pracodawcę od obowiązku poddania pracownika wstępnym badaniom lekarskim na podstawie przedłożonego przez pracownika orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy u dotychczasowego pracodawcy (art. 229 § 11 pkt 2 kodeksu pracy). Pracodawca zyskuje w ten sposób pisemne uzasadnienie swojej decyzji oraz realizuje powinność gromadzenia dokumentów przedkładanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

Dopiero 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Ten akt jako pierwszy nakłada na pracodawcę obowiązek archiwizowania skierowań na badania lekarskie pracowników. Zgodnie z jego § 3 skierowanie należy przechowywać w aktach osobowych pracowników, w odpowiedniej ich części. W tym celu pracodawca powinien stworzyć dodatkowo dla własnych celów kopię skierowania.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-01