Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W jakich okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
10 października 2021
Pracownikowi przysługuje szereg praw związanych z trwającym stosunkiem pracy. Jednym z nich jest niewątpliwie prawo do wypoczynku i ściśle związane z nim prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w takim wymiarze, w jakim mu przysługuje na podstawie właściwych przepisów kodeksu pracy, w oparciu o sporządzony plan urlopu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu wynika wprost z art. 167 kodeksu pracy. Na jego podstawie pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (ust. 1). Dwie przesłanki wymienione w przywołanym przepisie muszą być spełnione łącznie.

Należy zwrócić uwagę, że niemożność przewidzenia potrzeby obecności pracownika w zakładzie pracy w chwili rozpoczynania przez niego urlopu wypoczynkowego odróżnia odwołanie pracownika z urlopu od przesunięcia terminu jego wykorzystania w trybie art. 164 § 2 kodeksu pracy.

Polecenie pracodawcy w zakresie odwołania pracownika z urlopu jest wiążące dla tego pracownika, o ile zaistniały okoliczności wymagające obecności pracownika w zakładzie pracy i nie można było ich przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu. Pracownik ma obowiązek zastosować się do polecenia pracodawcy w tym zakresie. Brak subordynacji może skutkować nałożeniem kary dyscyplinarnej za naruszenie pracowniczego obowiązku w postaci dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy). W skrajnym przypadku może nawet zostać uznany za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i w konsekwencji może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Należy jednak pamiętać, że pracodawca powinien powiadomić pracownika o odwołaniu z urlopu z takim wyprzedzeniem, aby możliwe było jego stawienie się w pracy w wyznaczonym terminie.

Pracodawca, który odwołał pracownika z urlopu wypoczynkowego, obowiązany jest pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu (art. 167 § 2 kodeksu pracy). „Obowiązek ten obejmuje koszty, których pracownik by nie poniósł, gdyby nie został odwołany z urlopu (dodatkowe koszty podróży powrotnej pracownika i członków jego rodziny oraz opłaty poniesione na część wypoczynku niewykorzystaną przez pracownika i członków jego rodziny, jeżeli nie podlegały zwrotowi przez organizatora wyjazdu). Obowiązek udokumentowania poniesionych kosztów spoczywa na pracowniku.” (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk)

Okoliczności uzasadniającej odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego nie stanowi zamiar pracodawcy wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Takie działanie pracodawcy należy uznać za nieważne z uwagi brak jego zgodności z zasadami współżycia społecznego. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 1967 r., sygn. akt III PZP 22/66, wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w czasie, w którym po odwołaniu go z urlopu stawił się do pracy, jest nieważne, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z drugiej jednak strony pracownik, który stawił się w pracy po odwołaniu go z urlopu, nie będzie już wtedy podlegał ochronie przed wypowiedzeniem, która przysługuje mu w czasie urlopu, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy. Po odwołaniu z urlopu zostaje on przerwany, a pracownik wraca do pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20