Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Work-life balance, przejrzyste warunki zatrudnienia i pozostałe zmiany w Kodeksie pracy 2023

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najnowsze bardzo obszerne zmiany przepisów Kodeksu pracy związane z implementowaniem do polskiego systemu prawa dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy „work- life balance”.

Uczestnicy szkolenia zostaną ponadto zapoznani z zasadami wykonywania i rozliczania pracy zdalnej, a także regulacjami dotyczącymi możliwość kontroli nie tylko trzeźwości pracowników ale również wykonywania pracy po użyciu środków odurzających.

Podczas szkolenia zostanie omówione najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, aktualne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Prowadzący:
Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

15 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

6 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany przepisów prawa pracy wynikające z implementowania do polskiego systemu prawa dyrektywy „work-life blance”:

 • Nowe wymiary przerw wliczanych do czasu pracy pracownika.
 • Omówienie nowej instytucji zwolnienia od pracy na skutek siły wyżej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem lub chorobą.
 • Możliwość korzystania z urlopu opiekuńczego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 • Nowe przepisy w zakresie ochrony pracowników korzystających z uprawnień wynikających z rodzicielstwa.
 • Nowe przepisy dotyczące ochrony kobiet w ciąży i wychowujących dzieci do lat 8 w kontekście pracy w godzinach nadliczbowych oraz delegacji służbowych.
 • Kto może korzystać z tzw. elastycznej organizacji czasu pracy i na czym ona polega.
 • Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich w tym prawo do dodatkowej części urlopu rodzicielskiego.
 • Nowy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego.
 • Istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Nowe przepisy dotyczące wykorzystywania urlopów wychowawczych.
 • Zmiany w przepisach dotyczących możliwości korzystania z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem.
 • Zmiany w zakresie korzystania z uprawnień w przypadku przysposobienia dziecka.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z uprawnieniami z tytułu rodzicielstwa.
 • Omówienie przepisów przejściowych wynikających z wejścia w życie nowych regulacji prawnych.

2. Zmiany przepisów prawa pracy wynikające z implementowania do polskiego systemu prawa dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej:

 • Nowa treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika.
 • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granica na okres obejmujący co najmniej cztery tygodnie.
 • Omówienie rewolucyjnych zmian dotyczących zawierania umów na okres próbny oraz wypowiadania umów zawartych na czas określony.
 • Nowe zasady dochodzenia roszczeń w przypadku złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
 • Obowiązek informacyjny w przypadku wypowiadania umów zawartych na okres próbny.
 • Konsekwencje prawne zwrócenia się pracownika do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy, sposobu wykonywanej pracy lub wymiaru czasu pracy.
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika.
 • Zasady wliczania szkoleń do czasu pracy pracownika.
 • Omówienie przepisów przejściowych wynikających z wejścia w życie nowych regulacji.
 • Omówienie nowego poszerzonego katalogu wykroczeń za nieprzestrzeganie nowych przepisów prawa.

3. Zmiany w prawie pracy dotyczące pracy zdalnej:

 • Praca zdalna, ogólne zasady jej wprowadzenia, tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa dotyczących pracy zdalnej.
 • Czas pracy w trakcie wykonywania pracy zdalne.
 • Praca zdalna a RODO.
 • Zasady rozliczenia kosztów i ekwiwalentów pieniężnych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.
 • Możliwość kontroli oraz monitoringu pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej.
 • Korzystanie z uprawnienia do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej.

4. Zmian dotyczących możliwości kontroli pracowników oraz osób wykonujących prace na innej podstawie niż kodeks pracy pod kątem trzeźwości, oraz stosowania środków odurzających:

 • Sposoby i zasady zgodnego z prawem przeprowadzania kontroli pracowników i osób pod kątem trzeźwości oraz stosowania środków odurzających tzw. kontroli prewencyjnej.
 • Zasady dokumentowania kontroli trzeźwości oraz stosowania środków odurzających.
 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników w zakresie części „E”.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28