Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze
15 września 2020
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Zgodnie z art. 174 § 2 kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Udzielenie przez pracodawcę urlopu bezpłatnego pracownikowi na jego pisemny wniosek jest w istocie umową, w której pracodawca zobowiązuje się zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy przez określony czas, a pracownik rezygnuje z korzystania z prawa jej wykonywania w tym okresie (Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza „Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy”). Może on być udzielony na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu pracy, ale także, w szczególnych okolicznościach, na podstawie przepisów odrębnych. Urlop bezpłatny nie powoduje rozwiązania stosunku pracy, zatem okres takiego urlopu wlicza się do ogólnego okresu zatrudnienia wskazywanego w świadectwie pracy, przy czym fakt korzystania z tego urlopu również się w nim uwzględnia.

Zgodnie z przywołanym już wcześniej przepisem kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie jest więc uwzględniany m.in. przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla przyznania dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej, co do zasady, nie jest też przyjmowany do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Oczywiście w oparciu o wewnętrzne regulacja stosowane u danego pracodawcy mogą zostać przyjęte rozwiązania korzystniejsze dla pracowników.

Jeżeli urlop bezpłatny trwał łącznie co najmniej 1 miesiąc, to powoduje proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi za dany rok (art. 1552 § 1 w związku z art. 1551 § 1 pkt 2 kodeksu pracy).

W odniesieniu do wynagrodzenia pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego, które określone było w stałej stawce miesięcznej, zastosowanie mieć będzie regulacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z § 12 rozporządzenia, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

W przypadku wynagrodzenia ustalonego w stawce godzinowej pracownik otrzyma natomiast wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny w danym miesiącu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18