Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wprowadzenia właściwości przemiennej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy
12 lipca 2019
Od 7 września 2019 r., na mocy art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043), do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzona zostanie właściwość przemienna przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy.

W art. 1050 § 1, kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.

Obecnie, zgodnie z ogólną zasadą, dotyczącą również spraw z zakresu prawa pracy, do prowadzenia egzekucji czynności niezastępowalnej (jaką jest np. wydanie świadectwa pracy), sądem właściwym jest sąd  w którego okręgu czynność ma być wykonana. Najczęściej będzie to sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba dłużnika (pracodawcy). W aktualnych uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych, nie tylko w przypadku dużych firm, zdarzają się przypadki, że siedziba pracodawcy, jest znacznie oddalona zarówno od miejsca zamieszkania pracownika, jak i od miejsca świadczenia przez niego pracy na rzecz pracodawcy. Taki stan faktyczny, może stanowić poważną przeszkodę w skutecznym egzekwowaniu wyroku sądu.

W związku z powyższym, do kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone zostanie rozwiązanie, umożliwiające bardziej skuteczną egzekucję orzeczeń oraz usprawniające postępowanie sądowe. Dodany § 11 do art. 1050 k.p.c., stanowi bowiem, iż w sprawach z zakresu prawa pracy wierzyciel może złożyć wniosek, o którym mowa w przytoczonym wcześniej § 1, do sądu właściwości ogólnej dłużnika albo do sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, albo do sądu, w okręgu którego znajduje się zakład pracy.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-11-18