Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika
12 kwietnia 2019
Zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia w razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Istotne novum w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2016 r. stanowi zmiana kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy. Z cytowanego przepisu jednoznacznie wynika, iż uprawnienie to przede wszystkim przysługuje małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  3. małżonek (wdowa i wdowiec);
  4. rodzice.

W celu uzyskania renty rodzinnej osoby te winny spełniać warunki określone w art. 68 – 71 ustawy.

Dopiero w przypadku braku małżonka lub innych osób uprawnianych do renty rodzinnej, z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy mogą wystąpić spadkobiercy zmarłego pracownika.

Należy zauważyć, iż krąg osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy po śmierci pracownika wzorowany jest na kręgu osób, na które przechodzą prawa majątkowe w związku ze śmiercią pracownika (art. 631 § 2 kodeksu pracy).

Kolejną nowością, jaką przyniosło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, jest określenie przez ustawodawcę postaci wniosku o wydanie świadectwa pracy oraz terminu, w jakim pracodawca powinien uczynić zadość żądaniu wniosku. Z przepis § 5 nowego rozporządzenia wynika bowiem, iż wniosek powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, zaś pracodawca zobowiązany jest wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wcześniej kwestie te nie były uregulowane.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-06-25