Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 7 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia
Wynagrodzenia od podstaw 2021
Szkolenie dla początkujących pracowników płac

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących pracowników działu kadr i płac ale może także stanowić ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się płacami.

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego rozliczania wynagrodzeń i samodzielnego poruszania się w przepisach dotyczących naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady i zadania do rozwiązania poparte częścią teoretyczną.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej

22 - 23 czerwca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę:

1. Wynagrodzenie w umowie o pracę brutto czy netto.

2. Formy wynagradzania.

3. Składniki wynagrodzenia.

4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń (Lista płac, Karty przychodów pracownika, Karty wynagrodzeń, Paski wynagrodzeń).

2. Ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą:

1. Pracodawca zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania.

2. Treść regulaminu wynagradzania.

3. Zmiana regulaminu.

4. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w regulaminie wynagradzania.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:

1. Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia.

3. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej.

4. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia:

4.1. Stawka miesięczna w wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4.2. Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego gdy pracownik wykonuje pracę w niepełnym wymiarze etatu.

4.3. Rozkład czasu pracy a dopełnienie do stawki minimalnej.

4.4. Dwie umowy z tym samym pracodawcą a minimalne wynagrodzenie za pracę.

4.5. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku nieobecności z powodu choroby.

4.6. Czas wolny z inicjatywy pracodawcy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych a minimalne wynagrodzenie.

4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

4.1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik choruje.

4.2. Praca w 31 dniu miesiąca.

4.3. Choroba w dni robocze.

4.4. Choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu.

4.5. Nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika.

4.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca.

4.7. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika niepełnoetatowego

4.8. „Liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”

4.9.Stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu

4.10. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego

5. Wynagrodzenie za urlop:

5.1. Składniki uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop.

5.2. Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany w miesiącu podjęcia pracy.

5.3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop.

5.4.Wynagrodzenie za urlop po dłuższej nieobecności w pracy.

5.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop.

5.6.Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia.

5.7. Wynagrodzenie za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10-go dnia następnego miesiąca.

5.8. Świadczenia ze stosunku pracy a wynagrodzenie za urlop.

6. Ekwiwalent za urlop:

6.1. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop.

6.2. Współczynnik ekwiwalentu.

6.3. Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia.

6.4. Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

6.5. Podstawa ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy.

6.6. Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.

6.7. Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.

6.8. Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa ekwiwalentu.

7. Odprawy i odszkodowania:

7.1. Odszkodowania i odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7.2. Odszkodowania, odprawy -  składki.

7.3. Odszkodowania, odprawy -  podatek.

8 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:

8.1. Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

8.2. Dodatek za godziny nadliczbowe.

8.3. Czas wolny za godziny nadliczbowe.

8.4.Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

8.5. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe.

8.6. Termin udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

8.7. Rekompensata pracy w niedzielę i święto.

8.9. Praca w godzinach nocnych.

9. Potrącenia z wynagrodzeń:

9.1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę.

9.2. Definicja wynagrodzenia dla celów egzekucji.

9.3. Granice potrąceń.

9.4. Kwoty wolne od potrąceń.

9.5. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID - wątpliwości.

9.6..Potrącenie zaliczki i kary pieniężnej.

9.7. Potrącenia dobrowolne.

Dzień 2:

10. Rozliczenie wynagrodzeń na liście płac

10.1. Wynagrodzenie od brutto do netto - omówienie i przedstawienie na przykładach zasad stosowanych przy obliczeniu wynagrodzenia przysługującego do wypłaty.

10.2. Stosunek pracy obowiązkowy tytułu do ubezpieczeń.

10.3. Przychody ze stosunku pracy.

10.4. Składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na FP, FS, FGŚP - wysokość, podstawa wymiaru, zasady opłacania:

- Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

- Roczne ograniczenie a dwa zakłady pracy.

- Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek.

10.5. Rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy - zasady stosowane przy obliczeniu zaliczki od przychodów ze stosunku pracy:

- Koszty uzyskania przychodów (podstawowe, podwyższone).

– Koszty uzyskania przychodów a miejsce wykonywania pracy.

- Koszty uzyskania przychodów a praca zdalna.

- Koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy.

- Koszty uzyskania przychodów ograniczone do wysokości przychodów ze stosunku pracy.

- Koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia.

- Koszty uzyskania przychodów a kilka wypłat w miesiącu.

- Koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia.

- Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - PIT-2.

- Stawka podatku 17%, 32%.

- Wspólne rozliczenie z małżonkiem, rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

- Obliczenie zaliczki w przypadku przekroczenia progu podatkowego.

- Wniosek pracownika o stosowanie stawki podatkowej 32%.

11. Zerowy PIT pracowników do 26 r.ż. - przychody zwolnione z opodatkowania, limit przychodów, ukończenie 26 r.ż.

12. Wpłaty na PPK na liście płac.

13. Rozliczenie niskiego wynagrodzenia na liście płac.

14. Opodatkowanie i oskładkowanie składników wynagrodzenia i świadczeń ze stosunku pracy.

15. Wieloskładnikowa lista płac - przykłady praktyczne:

- Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy.

- Składniki pieniężne i niepieniężne na liście płac.

- Rozliczenie wynagrodzenia pracownika z którym zawarto umowę zlecenia.

16. Obowiązki płatnika składek i podatku:

16.1 Obowiązki płatnika składek:

- Raporty miesięczne i deklaracja miesięczna.

- Roczna informacja ZUS.

- ZUS IWA.

16.2.Obowiązki płatnika podatku:

- PIT-4R.

- PIT-11.

17. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa:

17.1. Wynagrodzenie chorobowe.

17.2. Zasiłek chorobowy:

- Pracodawcy uprawnieni do wypłaty zasiłku.

17.6. Podstawowe zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku:

- Ustalenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- Podstawa wymiaru zasiłku gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia.

- Zasiłek za jeden dzień.

- Zasiłek netto.

- Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku.

- Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu.

- Uwzględniane w podstawie wynagrodzenia po uzupełnieniu, w kwocie faktycznie wypłaconej.

- Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, za okresy kwartalne, roczne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa zasiłku.

- Zmiana etatu a podstawa zasiłku.

- Nowa podstawa zasiłku.

- Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy na liście płac.

- Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
980,00 zł netto (1205,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
980,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11