Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wynagrodzenie chorobowe w przypadku przedstawienia przez pracownika zwolnienia chorobowego z opóźnieniem
20 lutego 2018
Mam pracownika, który był zatrudniony w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 17 października 2017 r. Od 28 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r. pracownik był na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie nie otrzymał ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego. Nie miał on bowiem 10 lat stażu pracy, a także nieprzerwanego okresu ubezpieczenia wynoszącego 30 dni. Od 18 września 2017 r. do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik ma w ewidencji czasu pracy wpisaną nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nie usprawiedliwił bowiem swojej nieobecności w pracy. W dniu 18 października 2017 r. wystawiliśmy rzeczonemu pracownikowi świadectwo pracy. W tym samym dniu pracownik poinformował mnie telefonicznie, że na portierni zostawił zwolnienie chorobowe za okres od 19 września 2017 r. do 27 września 2017 r. i poprosił o wypłacenie zasiłku. Proszę o wsparcie jak należy poprawnie postąpić w opisanej sytuacji.

Odpowiedź:

Lekarze są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2018 r. (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą).

Do ubezpieczonych, którzy otrzymali zaświadczenie lekarskie w formie papierowej, zastosowanie ma art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach pieniężnych), w brzmieniu obowiązującym przed zmianą przepisów dokonaną przez ustawę nowelizującą. Oznacza to, iż ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (art. 62 ust. 1, 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą nowelizującą).

Przyjmuje się, że ubezpieczony otrzymał zwolnienie w dniu jego wystawienia przez lekarza. Od dnia następnego po dniu otrzymania zaświadczenia liczyć należy termin 7 dni.

 Niezachowanie przedmiotowego terminu powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie wysokości zasiłku chorobowego nie nastąpi, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (art. 62 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą nowelizującą).

Sankcja w postaci obniżenia kwoty należnego ubezpieczonemu świadczenia ma zastosowanie jedynie do zasiłku chorobowego i opiekuńczego. W przypadku gdy ubezpieczony za czas niezdolności do pracy objętej zaświadczeniem lekarskim ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 k.p., opóźnienie w przedstawieniu zaświadczenia nie spowoduje zmniejszenia należnego mu świadczenia.

W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, obniżona o 25% zostanie wyłącznie kwota zasiłku chorobowego.

W związku z przedstawieniem przez pracownika zaświadczenia lekarskiego usprawiedliwiającego jego nieobecność w pracy, powinni Państwo z urzędu dokonać sprostowania świadectwa pracy. § 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2292 z późn. zm.) wymaga ujawnienia w treści świadectwa pracy okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Do okresów nieskładkowych przepis art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.) zaliczana m.in. okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-06