Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – jak je prawidłowo naliczyć?
4 października 2019
Pracownikowi, który wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Jego wysokość jest uzależniona od okoliczności, o których mowa w art. 151 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy. Możliwe jest również udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych może przysługiwać pracownikowi w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia. Wyższy będzie dotyczył przypadków, gdy praca w godzinach nadliczbowych przypada:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie
    z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę
    w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Ponadto dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku (art. 1511 § 2 kodeksu pracy).

Jeżeli pracownik będzie świadczył prace w godzinach nadliczbowych w innych dniach lub porach niż te, o których była mowa powyżej, to będzie mu przysługiwał dodatek w wysokości 50%.

„Normalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie w zwykłych warunkach i terminach wypłat, a więc, którego wysokość obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami o wynagradzaniu pracowników takowe dodatkowe składniki przysługują. Wynagrodzenie to więc może obejmować również dodatek funkcyjny czy dodatek za staż pracy, jak również dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia czy inne dodatki, albowiem stałe dodatkowe składniki wynagrodzenia mają charakter wynagrodzenia jak najbardziej „normalnego”. W skład normalnego wynagrodzenia pracownika może wchodzić również premia, jeżeli ma ona charakter stały i nie jest uzależniona od uzyskania określonych konkretnych osiągnięć w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych. Przez „normalne wynagrodzenie”, o którym mowa w art. 1511 § 1 zdanie pierwsze kodeksu pracy (uprzednio art. 134 § 1 zdanie pierwsze kodeksu pracy), należy rozumieć więc takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1986 r. , I PRN 40/86, OSNC 1987 nr 9, poz. 14).” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2011 roku, sygn. akt II PK 3/11).

Z kolei podstawę obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, to będzie to 60% wynagrodzenia pracownika.

W celu obliczenia dodatku za jedną godzinę należy stałe wynagrodzenie miesięczne podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest określane według zmiennych składników wynagrodzenia, to podstawą obliczenia stawki za godzinę nadliczbową jest wynagrodzenie ustalone według zasad obowiązujących przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (zmienne miesięczne składniki wynagrodzenia wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc świadczenia pracy nadliczbowej). Tak otrzymaną podstawę dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 4 kodeksu pracy).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-02-28