Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wysokość odprawy ekonomicznej w przypadku zwolnień zbiorowych
10 marca 2020
Zasady przeprowadzania zwolnień zbiorowych reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana dalej ustawą o zwolnieniach zbiorowych.

Zwolnienia zbiorowe mają miejsce w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązanie stosunku pracy winno nastąpić w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron i obejmować co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach zbiorowych).

Ustawę o zwolnieniach zbiorowych stosuje się również, jeżeli w warunkach opasanych powyżej, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, zwolnienie obejmuje mniejszą liczbę pracowników (art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach zbiorowych).

Pracownikom, z którymi stosunek pracy został rozwiązany na podstawie ustawy o zwolnieniach zborowych, przysługuje odprawa pieniężna, zwana powszechnie odprawą ekonomiczną. Wysokość odprawy uzależniona jest od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przysługuje ona w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach zbiorowych).

Wysokość odprawy ekonomicznej nie może być jednak wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 8 ust. 4 ustawy o zwolnieniach zbiorowych).

Ustalając staż pracy u danego pracodawcy uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (por. uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów dnia 15 stycznia 2003 roku, sygn. akt III PZP 20/02). Należy mieć zatem na względzie również okres wypowiedzenia umowy o pracę (po. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 roku, sygn. akt I PKN 34/99).

Ustalając staż pracy należy ponadto wliczyć okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy, a także w przypadkach gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 8 ust. 2 ustawy o zwolnieniach zbiorowych w zw. z art. 36 § 11 kodeksu pracy).

Kwotę odprawy ekonomicznej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 3 ustawy o zwolnieniach zbiorowych). Zasady te określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ustalając staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy ekonomicznej, pracodawca winien mieć na względzie cały okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w tym także okres wypowiedzenia. Staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy ekonomicznej, ustala się bowiem na dzień rozwiązania stosunku pracy, a nie na dzień wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-26