Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wywiad zawodowy jako dokument niezbędny do przyznania renty
3 czerwca 2022
Pracownik, który z powodu choroby lub wypadku utraci możliwość pracy zawodowej może wystąpić o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z treścią art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące przesłanki:

  1. jest niezdolny do pracy;
  2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy - ten warunek nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3. niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w przepisach wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tego warunku nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy;
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Osoba, która spełni wyżej wskazane okoliczności może złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe zainteresowany zgłaszający wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające stan zdrowia, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu - w przypadku gdy prawo do świadczenia jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy.

Wywiad zawodowy to ankieta, która zawiera informacje na temat kwalifikacji, rodzaju ostatnio wykonywanej pracy z ogólną charakterystyką ostatnio zajmowanego stanowiska, warunków pracy i danych dotyczących badań okresowych. Sporządza się ją na formularzu ZUS - OL-10.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01