Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Za jakie przerwy w wykonywaniu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?
3 października 2022
Co do zasady pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Ustawodawca przewidział kilka okoliczności, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, choć pracy nie świadczy.

Niewątpliwie jednym z takich przypadków jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 § 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy, pracownikowi przysługuje w roku kalendarzowym 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Innym okresem niewykonywania pracy, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie jest okres niezdolności do pracy, o którym stanowi art. 92 § 1 kodeksu pracy. Wysokość tego wynagrodzenia oraz czas, przez który ono przysługuje zależy od przyczyny powstania niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek:

  1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Pracownik może pobierać wynagrodzenie również za czas przestoju, o którym mowa w art. 81 kodeksu pracy. Na podstawie § 1 tego artykułu „pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.”

Dodatkowo pracownikowi przysługują przerwy w pracy. Przerwy te mają przede wszystkim służyć odpoczynkowi i dbałości o stan zdrowia pracownika. Wśród nich można wyróżnić:

  • 15-minutową przerwę w pracy należną pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wynikającą z art. 134 kodeksu pracy. Przerwa ta przysługuje niezależnie od systemu i rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika, a także od wymiaru czasu pracy. Odnosi się więc także do osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli spełniony jest warunek co najmniej sześciogodzinnego dnia pracy;
  • Przerwę dla pracowników podlegających szczególnej, dodatkowej ochronie: 30-minutowa dla pracowników młodocianych, których wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny (art. 202 § 31 kodeksu pracy); dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek dla osób niepełnosprawnych (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych); dla pracownic karmiących piersią - przerwy w pracy na karmienie - dwie półgodzinne lub dwie 45-minutowe przerwy (w zależności od ilości karmionych dzieci), a w przypadku pracy poniżej 4 godzin dziennie - jedna przerwa (art. 187 kodeksu pracy).
  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28