Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zakończenie stosunku pracy a urlop wychowawczy
15 września 2020
Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę przewidzianym przez art. 30 kodeksu pracy jest zawarcie przez pracownika i pracodawcę porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. Do jego zawarcia wymagana jest zgodna wola obu stron stosunku pracy. Jeżeli któraś ze stron nie zgodzi się na zawarcie porozumienia, nie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę.

Ustawodawca nie wprowadził ograniczeń w zakresie możliwości rozwiązania stosunku pracy w analizowanym trybie. Dla możliwości rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron nie ma zatem znaczenia rodzaj umowy o pracę, czas, na jaki została ona zawarta, ani moment, w którym jedna ze stron wystąpiła z propozycją rozwiązania umowy o pracę.

Składnikiem koniecznym treści porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę jest data rozwiązania stosunku pracy. Termin ten może się pokrywać z datą zawarcia porozumienia, ale może być oznaczony na inny dzień. Porozumienie może również obejmować inne ważne dla pracownika i pracodawcy kwestie związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Granicę wyznacza zasada swobody umów, z ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt III APa 10/12).

Zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Cytowany przepis zabrania rozwiązywania, jak i wypowiadania stosunku pracy pracownikowi korzystającemu urlopu wychowawczego. Od szczególnej ochrony pracowników związanej z korzystaniem z urlopu wychowawczego przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Dopuszczalne jest bowiem rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, tj. w trybie art. 52 kodeksu pracy. Ponadto uchylenie ochrony przewiduje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nie ma przeszkód, aby rozwiązać umowę o pracę w drodze porozumienia stron z pracownikiem korzystającym ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Tym samym korzystanie z urlopu wychowawczego nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem. Do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron dochodzi bowiem w wyniku konsensusu. Natomiast szczególna ochrona stosunku pracy dotyczy przypadków, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpić ma wyłącznie z inicjatywy pracodawcy. 

Urlop wychowawczy jest ściśle związany z pozostawaniem w stosunku pracy.

Z chwilą jego rozwiązania urlop wychowawczy ulega zakończeniu. W związku z tym w razie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę nie ma konieczności występowania przez pracownika o skrócenie urlopu wychowawczego lub składania przez niego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z urlopu wychowawczego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18