Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
11 stycznia 2022
Artykuł 34 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych reguluje konsekwencje nieprzekazania przez płatnika danych, o których mowa w art. 31 tej ustawy, lub przekazania danych nieprawdziwych skutkujące zaniżeniem lub zawyżeniem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na skutek zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, jeżeli płatnik składek nie przekaże informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6, albo korekty tej informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zakładu, a stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika składek lub wykazywana przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). W przypadku zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek zobowiązany jest złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące i opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku zawyżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek zobowiązany jest złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące (art. 34 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

W orzecznictwie sądowym ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym instytucja podwyższenia stopy procentowej składki na cały rok składkowy do wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych w związku z nieprzekazaniem danych lub przekazaniem nieprawdziwych danych przez płatnika, ma charakter sankcji o charakterze represyjnym i prewencyjnym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. akt III UK 53/12) tylko przyczyny wadliwego zgłoszenia danych, za które płatnik nie ponosi odpowiedzialności, mogą go zwolnić z sankcji wynikającej z art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej. Dodatkowo, z omawianego przepisu wynika domniemanie winy płatnika składek, w sytuacji, gdy przekazane dane nie odpowiadają prawdzie, a to w sposób istotny wpływa na rozkład ciężaru dowodu. To płatnik składek ma bowiem wykazać, że zgłoszenie nieprawdziwych danych nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Zatem to na płatniku składek spoczywa ciężar udowodnienia, że podał obiektywnie nieprawdziwe dane z przyczyn od niego niezależnych (niezawinionych).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20