Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: ZFŚS
Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne.

Ponadto omówione zostaną najnowsze zmiany dotyczące stosowania przepisów ustawy o ZFŚS wynikające z tarczy antykryzysowej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również projektowane zmiany dotyczące przedmiotowego zagadnienia, a wynikające z projektu tarczy antykryzysowej 4.0.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

16 marca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Kto ma obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Kto jest uprawniony do świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
 • Zasady swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS.
 • Naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - aktualne zasady, omówienie zmian w tym zakresie w 2019 r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:

 • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
 • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych wychowawczych, macierzyńskich.
 • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.
 • Wpływ 500 plus na uprawnienia do świadczeń z ZFŚS.

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
 • Zapomogi inne formy pomocy.
 • Dofinansowania do wypoczynku.
 • Karnety i bilety.
 • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych:

 • Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Rodzaje danych przetwarzanych przez pracodawców w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
 • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS.
 • Powołanie komisji ds. socjalnych a obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione.
 • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
 • Badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób w orzecznictwie sądów

5. Zasady funkcjonowania: Komisja socjalna:

 • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
 • Rola Komisja socjalna jako organ opiniodawczy.
 • Uprawnienia komisji socjalnej.

6. Przetwarzanie danych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Nowe regulacje i interpretacje dotyczące funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

7. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Jak utworzyć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Jak zmienić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

 • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Nowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmianach przepisów w 2019 r.

9. Szczegółowe omówienie postanowień tarczy antykryzysowej 4.0 w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Nowe limity zwolnień podatkowych na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikające z wprowadzonych rozwiązań tarczy antykryzysowej.

11. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną.

12. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Projektowane zmiany w regulacjach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

14. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i orzecznictwie sądowym.

15. Pytania i dyskusja.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01