Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: ZFŚS
Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego na temat interpretacji przepisów dotyczących ZFŚS. Uczestnicy zostaną również zapoznani z najnowszym stanowiskiem na temat sposobu naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych za 2023 r. na konto ZFŚS, po zmianie przepisów w tym zakresie, która obowiązuje od 01.07.2023 r.

Prowadzący:
Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

25 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

13 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Kto ma obowiązek utworzyć ZFŚS.
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
 • Zasady swobodnego ustalania wysokości procentu odpisu na ZFŚS.
 • Prawo podatkowe a ZFŚS.
 • Jak dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych na konto ZFŚS w 2023 r. po zmianie przepisów, obowiązującej od 01.07.2023 r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

 • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
 • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
 • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.

3.Ustawowy zakres działalności socjalnej

 • Na jakie usługi i świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
 • Zapomogi inne formy pomocy.
 • Dofinansowania do wypoczynku.
 • Karnety i bilety.
 • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.
 • Zakup szczepionek i świadczeń medycznych z ZFŚS.
 • Na co nie można przeznaczać środków z ZFŚS.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych.

 • Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce funkcjonowania ZFŚS.
 • Rodzaje danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS.
 • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
 • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS i jak należy to robić.
 • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
 • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
 • Zasady badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób do pomocy z ZFŚS zgodnie z orzecznictwem sądowy oraz interpretacjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS oraz jaka może być rola Komisji socjalnej w zakresie przyznawania świadczeń.

 • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 • Co oznacza uznaniowy charakter przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 • Na jakich zasadach dokonuje się badania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.
 • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
 • Uprawnienia komisji socjalnej.

6. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Jak utworzyć Regulamin ZFŚS i jakie zapisy powinny się tam znajdować.
 • Jak zmienić Regulamin ZFŚS.
 • Co to jest Preliminarz wydatków świadczeń z ZFŚS i jak powinien być wprowadzony do stosowania.

7. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu ZFŚS.

8.Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną oraz konsekwencje kontroli ZUS i organów skarbowych w zakresie ZFŚS.

9.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10.ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i Prezesa UODO.

11. Pytania i dyskusja.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28