Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy, Dokumentacja pracownicza
Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Plusy i minusy e-dokumentacji oraz ochrona danych osobowych w dziale kadr

Dla kogo:

 • dla specjalistów działów kadr i płac,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla biur rachunkowych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z zasadami zakładania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikającymi z kodeksu pracy i rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym możliwości i warunków zamiany wersji papierowej na elektroniczną i odwrotnie, a także plusów i minusów każdej z tych form.

Szkolenia uwzględnia najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, w sprawie treści świadectwa pracy oraz dokumentowaniu wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi.

Podczas szkolenia omówione zostaną również kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, cudzoziemców czy wpływu złożenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Dodatkowo poruszona zostanie problematyka ochrony danych osobowych w dziale kadrowym.

Szkolenie zostanie podparte stanowiskami Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzący:
Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni. Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dokumentacja pracownicza - co obejmuje? Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

2. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania, warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zniszczenie i wydanie kopii dokumentacji pracowniczej. Obowiązki pracodawcy.

3. Papierowo czy elektronicznie? Digitalizacja dokumentacji. Czy można prowadzić dokumentację w obu formach? Czy można zmienić postać prowadzenia dokumentacji pracowniczej? Obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

4. Akta osobowe - część A:

 • Ochrona danych osobowych w dziale kadr - dane i informacje pozyskiwane od kandydatów do pracy i pracowników. Dane wrażliwe, dane dobrowolne, klauzula informacyjna, kwestionariusz.
 • Czy pracodawca może pozyskać informacje o zdrowiu czy szczepieniu pracownika?
 • Jakie dokumenty powinny a jakie mogą znaleźć się w części A?
 • Oryginały czy kopie?
 • Oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane.
 • Badania wstępne.
 • Szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 • Postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia,
 • Dane osobowe osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika.

5. Akta osobowe - część B. Dokumenty tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika.:

 • Umowa o pracę - zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.).
 • Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Informacja o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, kontroli trzeźwości.
 • Zapoznanie się z przepisami BHP.
 • Dokumentacja uprawnień rodzicielskich.
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie.
 • Zmiany w treści stosunku pracy, wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe, polecenia, oświadczenia.
 • Dokumentacja pracy zdalnej.

6. Akta osobowe - część C. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, Świadectwo pracy. Nowa treść świadectwa pracy.

7. Akta osobowe - część D. Dokumentacja kar porządkowych - tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych zgodnie z nowymi przepisami.

8. Akta osobowe - część E. Dokumentacja kontroli trzeźwości. Czy pracodawca dostanie notatkę z kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ?

9. Nowe uprawnienia pracownicze a dokumentacja osobowa. Omówienie zmian w zakresie dokumentacji pracowniczej z 2023 r.

10. Pozostała dokumentacja pracownicza - gdzie ją przechowywać. Przykłady z praktyki np. deklaracje ZUS, dokumentacja PPK, ZFŚS, inne.

11. Inna dokumentacja pracownicza:

 • Jakie nowe informacje znajdują się w ewidencji czasu pracy?
 • Jakie dokumenty przechowujemy wraz z ewidencja czasu pracy?
 • W jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
 • Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
 • Czy przechowujemy również harmonogramy czasu pracy?
 • Ewidencja odzieży i obuwia roboczego.
 • Ewidencja dokonanych wypłat wynagrodzenia i innych składników.

12. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych- co kontroluje PIP a co ZUS.

13. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zakres dokumentacji. Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28