Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne
20 marca 2020
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076) ustanowiła zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwanej dalej „ustawą zasiłkową” w zakresie ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego. Z nowych treści ustawy wprowadzonych 6 czerwca 2018 r. wynika, że ustawodawca nadał dodatkowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

W związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, do art. 32 ust. 1  ustawy zasiłkowej dodano zapisy dotyczące opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki ze względu na niepełnosprawność. Do grona osób nad którymi może być sprawowana opieka dołączono:

  1. chore dziecko legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  1. dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z art. 33 zmienionej ustawy, zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne przysługuje w ilości 30 dni w roku kalendarzowym, które wchodzą w sumowanie do łącznego okresu 60 dni przysługujących na wszystkich członków w rodzinie w ciągu całego roku.

Jeżeli w rodzinie nie występują dzieci poniżej 14 roku życia, zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne przysługuje  w ilości 30 dni, a na pozostałych chorych członków rodziny nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powyższe zmiany dotyczą dzieci  niepełnosprawnych  w wieku powyżej 8 i poniżej 18 lat oraz chorych dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 14 lat, do ukończenia 18 roku życia.  Oznacza to, że na dzieci wymienione w dodanych ustawą punktach art. 32 ust. 1 w wieku do ukończenia 8 i 14 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy na zasadach dotychczas obowiązujących w wymiarze 60 dni kalendarzowych. Nie będzie miał tu zastosowania 30 dniowy limit zasiłku opiekuńczego na dziecko niepełnosprawne.

W przypadku rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w przedziale wiekowym 8-18 lub chore dzieci niepełnosprawne w wieku 14-18 lat zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej, niż 30 dni w roku kalendarzowym łącznie na wszystkie dzieci wymagające stałej opieki.

Okresy sprawowania opieki wykorzystane przed wejściem w życie ustawy oraz wykorzystane po 6 czerwca 2018r. należy połączyć w jeden limit dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym według nowych zasad.

Art. 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076) 

Serwis informacyjny: www.zus.pl
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18