Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
31 lipca 2020
Na podstawie przepisów antykryzysowych wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługiwał przede rodzicom dzieci do lat 8, zwolnionym od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Z tego rozwiązania można było korzystać, jeżeli z powodu COVID-19 doszło do zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był jedną z pierwszych, wprowadzonych przez rządzących, form wsparcia. Kolejne ustawy i rozporządzenia wydłużały okres, w którym ubezpieczeni mogli się o niego ubiegać. Wydaje się, że datą graniczną był 26 lipca 2020 roku. Po tej dacie uprawnieni będą mogli korzystać już tylko z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach, o którym stanowi ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W wyjątkowych sytuacjach życiowych osoby aktywne zawodowo muszą otoczyć osobistą opieką chorych członków najbliższej rodziny. Jeżeli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS, mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Warunkiem bezwzględnym, by otrzymać zasiłek jest pozostawanie z osobą, nad którą sprawowana jest opieka we wspólnym gospodarstwie domowym na czastej opieki.

Ustawodawca nakazuje wypłatę zasiłku bez okresu wyczekiwania, więc ubezpieczony może skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek nie jest jednak wypłacany bez ograniczeń, ustawodawca stawia limity w roku kalendarzowym uzależnione od wieku osób, nad którymi opieka jest sprawowana. W przypadku opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz chorym do lat 14 zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym. Zwiększony limit – 30 dni na opiekę ustawodawca wprowadził od 6 czerwca 2018 r. opiekunom dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły odpowiednio 8 lat lub 14 lat (w przypadku dziecka chorego), nie dłużej, niż do ukończenia 18 lat w obu przypadkach. Na chore dziecko powyżej 14 roku życia i pozostałych dorosłych pozostających we wspólnym gospodarstwie ustawodawca daje możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego, nie dłużej, niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Wszystkie okresy sprawowania opieki sumuje się w jednym limicie rocznym, uzależnionym od wieku osób, nad którymi sprawowana jest opieka.

Jeżeli ubezpieczony wnioskuje o zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe do lat 8, należy pamiętać, że będzie on przysługiwał tylko w przypadku niespodziewanego zamknięcia żłobka lub przedszkola lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza, a także choroby niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem. Ubezpieczony w przypadku zdrowego dziecka do lat 8 lub dziecka niepełnosprawnego, które ukończyło 8 lat, do ukończenia przez nie 18 roku życia, nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego również w sytuacji, gdy drugi z rodziców stale opiekujący się dzieckiem nie może tej  opieki sprawować z powodu porodu lub choroby, bądź pobytu tego rodzica w szpitalu lub innym podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne lub całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zasiłek przysługuje bezwzględnie, gdy dziecko jest chore, bez względu na wiek. Również w przypadku innych najbliższych osób pozostających w gospodarstwie ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku pod warunkiem, że w tym okresie nie będzie innego domownika, który mógłby zapewnić opiekę choremu. Wyjątkiem jest okres sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat dwóch, kiedy bez względu na to, czy w domu jest inna osoba mogąca zapewnić dziecku opiekę, prawo do zasiłku opiekuńczego w tym okresie przysługuje zawsze.

Mając na myśli dziecko, nad którym jest sprawowana opieka ustawodawca wskazuje dziecko własne, dziecko małżonka lub dziecko przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

W przypadku innych członków rodziny opieka dotyczy małżonków, rodziców, teściów, dziadków, wnuków oraz rodzeństwo. Do katalogu tego od sierpnia 2015 roku ustawodawca dodał również rodzica dziecka, ojczyma i macochę. Tak więc opieka nad chorym partnerem nie ogranicza się tylko do małżonków, ale również osób posiadających wspólne dzieci – rodziców dziecka.

Nie każdy jednak pomimo podlegania ubezpieczeniu chorobowemu opiekę może sprawować. Ustawodawca jasno wskazuje, kto nie może sprawować osobistej opieki nad najbliższymi.

W myśl art. 34 powołanej wyżej ustawy za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowy, mogącego zapewnić opiekę nie uważa się:

1) osoby całkowicie niezdolnej do pracy;

2) osoby chorej;

3) osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;

4) osoby prowadzącej gospodarstwo rolne;

5) pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;

6) osoby prowadzącej działalność pozarolniczą;

7) osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

Należy pamiętać, że do wypłaty każdego zasiłku opiekuńczego jest niezbędne wypełnienie przez zasiłkobiorcę wniosku Z15A, w przypadku opieki nad dzieckiem bez względu na jego wiek lub Z15B w przypadku opieki nad innym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Art. 32-35 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.).

Ust. 265,266 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-08-12