Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce - aspekty praktyczne. Regulacje i rozwiązania prawne z uwzględnieniem najnowszych przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2020 r. oraz przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę także z zakresu podatków i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców oraz możliwości ich ewentualnego delegowania do krajów UE. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach  2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek  zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

+ czytaj więcej

20 maja 2021

22 czerwca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP:

 • obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG
 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki)
 • mały ruch graniczny,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy – rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje)
 • zezwolenie na pobyt /karta pobytu,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • Karta Polaka,
 • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – Covid 19.

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”,
 • zezwolenie na pracę – rodzaje – jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zezwolenie na pobyt i pracę,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • praca cudzoziemca dla kliku podmiotów – jak właściwie przygotować proces zatrudnienia
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców – czy samo zezwolenie na pobyt wystarczy do legalnego zatrudnienia?
 • planowanie procesu zatrudnienia cudzoziemca do 6 mc, 1 roku i w dłuższych okresach,
 • praca na tzw. „stemplu”,
 • „przejmowanie - zatrudnianie” pracowników pracujących w agencjach pracy,
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – Covid 19.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy,
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej,
 • wynajmem cudzoziemca czy się opłaca,
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców jako alternatywna forma współpracy z polskimi zleceniodawcami:

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
 • właściciel, członek zarządu, pracownik – zakres świadczenia pracy w ramach działalności gospodarczej,

5. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

7. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • czy można nie płacić składek zus za cudzoziemca,
 • świadczenia emerytalne i rentowe,
 • możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne przez cudzoziemców (np. świadczenie 500 +),
 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego .

8. Delegowanie cudzoziemców za granicę (m.in. Niemcy, kraje Skandynawskie):

 • wymagania prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE
 • szczególne procedury dla cudzoziemców

9. Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11