Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zawieranie umów o pracę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
10 maja 2022
Rząd prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Pierwotny projekt pojawił się w grudniu 2021 roku, aktualnie jest opiniowany. Jednym z jego głównych założeń jest stworzenie systemu teleinformatycznego, w którym mikroprzedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz rodzice zatrudniający nianie mieliby zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy.

Działaniem systemu objęte miałyby zostać umowy o pracę na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony oraz umowy zlecenia. Zawarcie umowy w systemie skutkować by miało automatycznym przekazaniem informacji do urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W art. 4 ust. 1 ustawy określono, że system zapewnia następujące funkcjonalności:

  1. zawarcie umowy;
  2. zmianę umowy;
  3. obliczenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi;
  4. rozwiązanie umowy;
  5. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji:
  1. w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, zwanej dalej „dokumentacją pracowniczą”,
  2. osób wykonujących pracę na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „dokumentacją umowy”;
  1. wydanie świadectwa pracy;
  2. dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy.

System ma również ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Zawarcie umowy za pośrednictwem Systemu wymagać będzie wprowadzenia do Systemu danych koniecznych do zawarcia umowy oraz wypełnienia wzoru umowy udostępnionego w Systemie. Za poprawność danych wprowadzonych do Systemu odpowiadają strony umowy. Zawarcie umowy za pośrednictwem Systemu, podobnie jak jej zmiana, następuje z chwilą opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez strony umowy. Do systemu mogą również zostać wprowadzone umowy, które nie zostały zawarte za jego pośrednictwem.

W uzasadnieniu projektowanej ustawy autorzy wskazują, że system teleinformatyczny ma zmniejszyć obciążenia formalne pracodawców oraz ułatwić wykonywanie obowiązków dotyczących zatrudniania pracowników i zawierania umów cywilnoprawnych. „Dla małych podmiotów, takich jak mikroprzedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne, zawieranie m.in. umów o pracę, umów zlecenia lub umów uaktywniających jest uciążliwe ze względu na formalności, jakich należy w związku z tym dokonać. […] Projektowana ustawa przyczyni się do znacznego zmniejszenia obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych związanych z obowiązkami administracyjnymi przy powierzaniu pracy. Uwolni tym samym zasoby tych podmiotów, które będą mogły być przeznaczone - w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz rolników - na prowadzenie zasadniczej działalności, a w przypadku osób fizycznych przyczyni się do zaoszczędzenia zasobów finansowych oraz czasu. Wykorzystanie systemów informatycznych i zautomatyzowanie tego procesu umożliwi osiągnięcie tych celów, bez konieczności zmiany samych przepisów związanych z powierzaniem pracy.”

System ma zostać uruchomiony w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie przepisów ustawy (art. 15 projektu) i będzie dostępny w portalu praca.gov.pl.  Przepisy zaś mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od ich opublikowania.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z projektem system nie będzie dostępny dla dużych podmiotów, które zatrudniają najwięcej pracowników. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków, iż uruchomienie systemu ma służyć uszczelnieniu rynku pracy i redukcję szarej strefy. Docelowo korzystanie z systemu ma być obowiązkowe.

Planowany termin przyjęcia projektu to drugi kwartał 2022 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20