Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zgłoszenie do właściwego inspektora pracy umowy o pracę na czas określony niepodlegającej limitom
10 września 2023
Co do zasady ustawodawca dopuszcza zawieranie umów o pracę na czas określony przez okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Ponadto łączna liczba takich umów nie może przekraczać trzy. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż wskazany okres lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa, niż trzy to uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższe limity nie znajdują jednak bezwzględnego zastosowania. Zgodnie z art. 251 § 4 kodeksu pracy ograniczeń nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na czas określony, która ze względu na obiektywne przyczyny leżące po jego stronie nie jest objęta limitem maksymalnie 3 umów o pracę na czas określony bądź też limitem 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów o pracę, dodatkowo ciąży na nim obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy (art. 251 § 5 kodeksu pracy).

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają wzoru takiego zawiadomienia. Z kodeksu pracy wynika natomiast, że zawiadomienie to powinno nastąpić:

  • z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej,
  • z wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy,
  • w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
Podkreślić należy, że całkowite zlekceważenie bądź też niewłaściwe dopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy wyłączonej spod limitów dla umów o pracę na czas określony stanowi czyn wyczerpujący znamiona jednego z wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zgodnie bowiem z art. 281 pkt 1a kodeksu pracy, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28