Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w czasie stanu epidemii w 2021 r. - szkolenie dla praktyków

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w ujęciu praktycznym z regulacjami, które w ostatnim czasie znajdują powszechne zastosowanie, a także zaprezentować zmiany, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone. W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone jest na trzy części.

W pierwszej części omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko najnowsze zmiany w zakresie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło, świadczeń w razie odosobnienia pracownika w związku z covid-19. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca zobowiązany jest wdrożyć rozwiązania, które mają na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy. Obowiązki te dotyczą zarówno informowania pracowników o zagrożeniach, jak i skutecznego przeciwdziałania tej transmisji poprzez m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom. Podczas szkolenia omówione zostaną rozwiązania, które w świetle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w zakładzie pracy oraz zmiany w przepisach, skutkujące ograniczeniem w realizacji niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.

W trzeciej części trener omówi pracę zdalną, która od kilkunastu miesięcy w mniejszym lub większym zakresie jest stosowana przez pracodawców. Jej funkcjonowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

+ czytaj więcej

28 października 2021

6 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w prawie pracy :

 • Zmiana wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. - niezbędne działania podmiotów zatrudniających.
 • Zmiana Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - nowe stanowiska, dostosowanie wewnątrzzakładowych przepisów, wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 • Wyższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru w samorządzie ze szczególnym uwzględnieniem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • Wyższe wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie powołania - skarbników, zastępców wójta, burmistrza oraz prezydentów miast.
 • Zasady wyznaczania dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.
 • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego - zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
 • Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
 • Dokumentowanie przez pracownika odbywania kwarantanny i izolacji oraz świadczenie za te okresy.
 • Raportowanie do ZUS umów o dzieło od 01.01.2021 r. - praktyczne problemy.
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
 • Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 • Zasady udzielania zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników po zmianie.

II. BHP w dobie pandemii:

 • Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
 • Rozwiązania, które pracodawca może wprowadzić w celu ochrony życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią.
 • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Zmiana przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp - okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
 • Zniesienie obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
 • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
 • Elementy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na utworzonych przez pracodawcę stanowiskach pracy.
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie czynnikiem biologicznym - wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych.
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
 • Pracodawca wobec powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 - przetwarzanie informacji o fakcie zaszczepienia się pracownika, dopuszczalność różnicowania uprawnień pracowniczych w zależności od tego, czy pracownicy poddali się szczepieniu.
 • Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 • Powierzenie pracownikowi innego stanowiska a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie bhp.
 • Okres kwarantanny lub izolacji a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie kontrolne.
 • Zmiana od 16.12.2020 r. w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

III. Praca zdalna w praktyce:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
 • Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
 • Forma powierzenia pracy zdalnej.
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu - zasadność potencjalnych roszczeń pracowników.
 • Domaganie się przez pracownika pracy zdalnej - czy zasadne?
 • Obowiązki pracodawcy przy poleceniu świadczenia pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika i jednoczesnym braku możliwości jej świadczenia przez pracownika.
 • Problematyka świadczenia pracy przez pracownika w okresie izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny - dokumentowanie, dopuszczalność udzielenia urlopu wypoczynkowego, badania kontrolne.
 • Praca zdalna a potwierdzanie obecności w pracy.
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 • Kontrola inspektora pracy PIP w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25