Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Zmiany przepisów Kodeksu pracy - zmiany wprowadzane i planowane w 2023 r., procedury i obowiązki pracodawcy, wpływ zmian na rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków
Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 lutego 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

16 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - po zmianach:

1.1. Planowane zmiany przepisów dotyczących umów na okres próbny:

 • wydłużony okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, w jakich przypadkach jest możliwy,
 • uzależnienie okresu próbnego od czasu trwania umowy na czas określony,
 • ponowne zawarcie umowy na okres próbny po przerwie.

1.2.  Umowy na czas określony po zmianach:

 • zasady limitowania umów na czas określony,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy,
 • uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

2. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie.

3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:

3.1. rozszerzona treść umowy o pracę - wzór,

3.2. rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia - wzór informacji:

 • informowanie o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • informowanie o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • informowanie o zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • informowanie o innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • informowanie o procedurach przyznawania i ustalania urlopu,
 • informowanie o obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy,
 • prawo pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę,
 • informacja dla pracownika, który wykonuje zadania służbowe na obszarze państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
 • zmienione zasady informowania pracowników o zmianie warunków zatrudnienia,
 • obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
 • zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

3.3. Zmiana warunków zatrudnienia - informowanie o warunkach pracy i płacy.

3.4. Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.

4. Polityka szkoleniowa pracodawcy - jak ją stworzyć:

 • informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.

5. Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.

6. Wnioski składane przez pracownika:

6.1. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia:

 • warunki złożenia wniosku,
 • odpowiedź pracodawcy, terminy, forma,
 • wzór wniosku.

6.2. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy

 • wzór wniosku,
 • co stanowi elastyczną organizację czasu pracy,
 • warunki jakie powinny zostać spełnione aby można było złożyć wniosek,
 • możliwość rezygnacji,
 • odpowiedź pracodawcy.

7. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej:

 • warunki korzystania ze zwolnienia,
 • wzór wniosku,
 • okres zwolnienia,
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych.

8. Urlop opiekuńczy:

 • warunki korzystania ze zwolnienia,
 • wzór wniosku,
 • okres zwolnienia,
 • rozliczenie wynagrodzenia za miesiąc w którym pracownik korzysta z urlopu opiekuńczego.

9. Wolne z tytułu opieki nad dzieckiem po zmianach:

 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego z opieki nad dzieckiem.

10. Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich z tytułu przysposobienia dziecka wprowadzane od 1.02.2022 r.

11. Planowane zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem:

 • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową,
 • uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie,
 • zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców,
 • nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy,
 • skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
 • urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka,
 • dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem,
 • zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

12. Zasiłek macierzyński po zmianach:

 • wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
 • zasiłek macierzyński po zmianie wymiaru etatu.

13. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy - planowane zmiany przepisów:

13.1. Definicja pracy zdalnej.

13.2. Procedura wprowadzenia pracy zdalnej.

13.3. Dokumenty jakie powinien opracować pracodawca przed wprowadzeniem pracy zdalnej:

 • dodatkowa informacja w umowie o pracę,
 • rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w przepisach art. 29 § 3 k.p,
 • oświadczenie pracownika, że warunki lokalowe i techniczne jakimi dysponuje pracownik umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej,
 • określenie procedur ochrony danych osobowych z którymi należy zapoznać pracownika oraz przeprowadzenie instruktażu i szkolenia w tym zakresie,
 • polecenie wykonywania pracy zdalnej,
 • wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej,
 • wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

13.4. Treść porozumienia lub regulaminu pracy zdalnej (treści obowiązkowe i fakultatywne).

13.5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia:

 • sporządzenie oceny ryzyka zawodowego i uzyskanie od pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego.

13.6. Zapewnienie materiałów i narzędzi do pracy zdalnej, pokrycie innych kosztów niż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

13.8 Okazjonalna praca zdalna:

 • przepisy jakie mają zastosowanie do okazjonalnej pracy zdalnej
 • wniosek o świadczenie okazjonalnej pracy zdalnej.

14. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę zdalną:

 • pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika a przychód ze stosunku pracy,
 • wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu.

15. Kontrola trzeźwości - zmiany przepisów Kodeksu pracy:

 • procedura wprowadzania kontroli trzeźwości,
 • wymagane dokumenty kontroli,
 • zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • informowanie pracowników o zasadach kontroli,
 • prawo do niedopuszczenia pracownika do pracy.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01