Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Work-life balance oraz przejrzyste warunki dotyczące zatrudnienia

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym wprowadzonych w 2023 r. zmian przepisów prawa pracy. Zajmiemy się przede wszystkim modyfikacjami wynikającymi z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych. Chodzi tu o dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywę 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance).

Przyjrzymy się zasadom udzielania nowego urlopu opiekuńczego. Zwrócimy uwagę na nowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Wskażemy na nowe zasady korzystania z obowiązujących już urlopów związanych z rodzicielstwem (np. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wcześniejsze skorzystanie z urlopu ojcowskiego). Wypunktujemy elementy niezbędne do zastosowania elastycznej organizacji pracy.

Ponadto, omówimy zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (konieczność podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej). Podpowiemy, na jakie nowe kwestie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy o pracę na okres próbny. Doprecyzujemy też wszystkie nowe elementy, które będą musiały zostać uwzględnione przez pracodawcę przy przekazywaniu pracownikom informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Nie omieszkamy również wspomnieć o sytuacjach, w jakich pracownicy będą mogli wnioskować do pracodawcy o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Uwzględnimy ponadto obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r. zmiany przepisów prawa pracy wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, zwłaszcza pod kątem badań lekarskich, szkoleń bhp, ograniczenia poleceń pracy zdalnej czy doręczenia korespondencji.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu lepiej wdrożyć niezbędne czynności formalnoprawne, znacząco ograniczyć sytuacje konfliktowe na linii pracodawca - pracownik, jak również uniknąć odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu naruszenia nowych regulacji prawnych. Szkolenie będzie przeprowadzone w oparciu o aktualny stan prawny, jak również wyjaśnienia urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

20 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski. Wydłużenie okresu urlopu. Możliwość korzystania z wydłużonej części urlopu przez drugie z rodziców lub opiekunów. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za czas pobytu na urlopie rodzicielskim.

2. Urlop ojcowski. Skrócenie okresu korzystania z urlopu. Przepisy przejściowe dla pracowników, którzy nie skorzystali z urlopu ojcowskiego do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

3. Urlop opiekuńczy. Wymiar nowego urlopu. Czy urlop opiekuńczy będzie płatny? Komu i w jakich sytuacjach będzie przysługiwać takie uprawnienie? Czy pracodawca będzie miał prawo weryfikować zasadność korzystania z takiego urlopu?

4. Dodatkowe zwolnienie od pracy (2 dni albo 16 godzin) z powodu działania siły wyższej lub w pilnych sprawach rodzinnych. Wysokość wynagrodzenia za takie zwolnienie od pracy. Sposoby korzystania ze zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwości odmowy udzielenia przez pracodawcę takiego zwolnienia od pracy.

5. Zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy). Doprecyzowanie zasad korzystania ze zwolnienia w przypadku pracowników, których czas pracy na podstawie innych przepisów, jest krótszy niż 8 godzin.

6. Umowa o pracę na okres próbny. Jakie będą nowe długości okresu próbnego? Kiedy będzie można wydłużyć okres próbny?

7. Umowa o pracę na czas określony. Konieczność podawania przez pracodawcę uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Wymóg konsultacji związkowej przed dokonaniem wypowiedzenia. Większe możliwości dochodzenia roszczeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy podważają zasadność wypowiedzenia przed sądem pracy.

8. Jakie nowe elementy będą się znajdować w treści umowy o pracę?

9. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Zmiana terminu na przekazanie takiej informacji pracownikom. Jakie nowe elementy będzie zawierać taka informacja?

10. Szkolenia pracowników a czas pracy. W jakich nowych sytuacjach szkolenia pracowników mają być zaliczane do czasu pracy, jeżeli będą odbywać się poza godzinami pracy?

11. Elastyczna organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 8. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli domagać się elastycznej organizacji czasu pracy? Co oznacza w praktyce elastyczna organizacja czasu pracy? Czy pracodawca będzie miał obowiązek wyrażenia zgody na takie zmiany?

12. Nowe uprawnienia dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8 – możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy delegowania poza stałe miejsce pracy.

13. Rozszerzenie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w przypadku kobiet
w ciąży oraz pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego.

14. Dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy.

15. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli składać wniosek o zmianę warunków zatrudnienia? Jak często pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek? Czy wniosek pracownika będzie dla pracodawcy wiążący?

16. Możliwości dochodzenia roszczeń przez pracowników w razie naruszenia przez pracodawcę nowych regulacji prawnych.

17. Nowe przepisy wykroczeniowe. W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł być ukarany w razie kontroli inspektora pracy? Jakiej wysokości kara będzie grozić za naruszenie nowych przepisów?

18. Zmiany w przepisach prawa pracy wynikające z odwołania od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego. Jak długo swoją ważność zachowują profilaktyczne badania lekarskie? Kiedy trzeba przeprowadzić okresowe szkolenia bhp? Jaki wpływ na wydawanie polecenia pracy zdalnej będzie miało odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego? Czy pracodawca od 1 lipca 2023 r. może narzucać pracownikom termin wykorzystania urlopu zaległego? Jak długo aktualne będą orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność kończyła się w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28