Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku umów o wartości nieprzekraczającej 200 zł
19 listopada 2021
Umowy cywilnoprawne co do zasady podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wyjątek od tej reguły statuuje m.in. art. 30 ust. 1 pkt 5a z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten przewiduje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17% przychodu uzyskiwanego z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy osobami niepozostającymi w stosunku pracy, których wartość nie przekracza 200 zł.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesłankę zastosowania ryczałtu stanowi uzyskanie przez podatnika dochodów z działalności wykonywanej osobiście ze źródeł określonych w art. 13 pkt 2 i 5-9 tej ustawy. Ponadto z dyspozycji cytowanego przepisu wynika, iż całkowita wartość umowy nie może przekraczać 200 zł. Ustawodawca zastrzegł także, iż umowa będąca podstawą uzyskania przychodu nie może zostać zawarta z pracownikiem. Tym samym strony nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku służbowym, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy to:

  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (art. 13 pkt 2);
  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 5);
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9 (art. 13 pkt 6);
  • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7);
  • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych (art. 13 pkt 7a);
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  3. przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (art. 13 pkt 8);

  • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9).

Dla dopuszczalności zastosowania 17-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego istotne znaczenie ma kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Nie może ona przekraczać 200 zł w ramach jednej umowy. Pogląd ten potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-489/16/MU. Zgodnie z jego stanowiskiem: „z analizy powyższego przepisu wynika, że dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego). Nie jest natomiast istotne czy takich przychodów w miesiącu czy też w roku od tego samego płatnika jest więcej, czy nie. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy (pojedynczego tytułu prawnego).”

Trzeba pamiętać, że zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest bezpośrednio przez płatnika. Podatnik nie otrzymuje informacji PIT-11, a wobec tego nie ma on obowiązku obliczenia kwoty należnego podatku oraz wykazania go w zeznaniu rocznym.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20