Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie lekarskie za pobyt w sanatorium
14 lutego 2023
Zwolnienie lekarskie, popularne L-4, to zaświadczenie wystawiane przez lekarza stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby lub innego zdarzenia zrównanego z niezdolnością do pracy. Ubezpieczony może uzyskać podobne zaświadczenie także za czas pobytu w szpitalu, czy innym stacjonarnym zakładzie leczniczym.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie (art. 53 ust. 1 ustawy o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Do stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej należą poza szpitalami również inne pozaszpitalne zakłady świadczące całodobowe świadczenia zdrowotne. W tej kategorii mieści się także pobyt w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim: „zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”. Ponadto zaświadczenie może być, na wniosek ubezpieczonego, wystawione także w terminie późniejszym (§ 10 ust. 3 rozporządzenia).

Warto zwrócić ponadto uwagę, że ubezpieczonemu nie będzie przysługiwało zwolnienie za każdy pobyt w sanatorium. W przypadku skierowania do szpitala uzdrowiskowego lekarz wystawi stosowne zaświadczenie. Natomiast zgodnie z treścią stanowiska Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na czas leczenia uzdrowiskowego (w sanatorium uzdrowiskowym) nie wystawia się zwolnienia lekarskiego w przypadku, gdy nie została stwierdzona u ubezpieczonego niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Dodatkowo dla opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi przebywającymi w sanatorium, zaświadczenie lekarskie może być wystawione wyłącznie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, co musi wynikać z badania lekarskiego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29