Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osobę powracającą z urlopów związanych z rodzicielstwem wykonującą dodatkowo umowę zlecenia z własnym pracodawcą
13 maja 2019
Pracodawcy mają obowiązek deklarować i opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudniane osoby. Nie zawsze jednak składki na fundusze są obowiązkowe. Ustawa w niektórych przypadkach zwalnia pracodawcę z tego obowiązku. Zwolnienie to przysługuje miedzy innymi w stosunku do pracowników, którzy powrócili z urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskich, rodzicielskich, czy wychowawczych udzielonych przez pracodawcę. Należy pamiętać, że o przypadku udzielenia urlopu mówi się tylko i wyłącznie w przypadku pracownika, bowiem kwestie te regulują przepisy prawa pracy. Nie będzie zatem przysługiwało zwolnienie z opłacania składek na „fundusze” za osoby wykonujące umowy zlecenia, które nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego, czy rodzicielskiego, pomimo, że nabywają prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje płatnikowi w okresie 36 miesięcy, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił powrót z udzielonego urlopu.

Powstaje jednak pytanie w jaki sposób deklarować składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku, gdy z pracownikiem powracającym z urlopu związanego z rodzicielstwem pracodawca zawiera dodatkowo umowę zlecenia?

Zgodnie z art. 8 ust 2 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.) za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to więc, że pracodawca powinien wykazać przychody pracownika, z którym zawarł umowę cywilnoprawną w raporcie ZUS RCA w pełnej kwocie otrzymanej zarówno z tytułu stosunku pracy jak  i umowy zlecenia z pracowniczym kodem tytułu do ubezpieczeń.

W przypadku deklarowania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby powracające z urlopów związanych z rodzicielstwem nie można jednak zsumować wszystkich przychodów jako podlegających zwolnieniu z deklarowania składek na te fundusze. Z narzutów ZUS w kwestii składek dotyczących „Funduszy” są zwolnione bowiem tylko przychody osiągane przez ubezpieczonego z tytułu stosunku pracy. Oznacza to, że składki od przychodów uzyskanych z tytułu zawartej dodatkowo umowy zlecenia są dla pracodawcy obowiązkowe. Ponieważ zwolnienie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczy tylko pracowników, zwolnieniu będą podlegały jedynie wynagrodzenia osiągane z tytułu świadczonej pracy. Zatem należne będą w tym przypadku naliczone od części przychodu dotyczącego wykonywania zawartej umowy zlecenia.

Podstawa prawna: art. 104a ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-05-29