Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku
19 lutego 2021
Od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku przedsiębiorcy z branż szczegółowo wymienionych w znowelizowanej „ustawie antycovidowej” mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. To kolejna branżowa forma wsparcia.

Podobnie jak w przypadku tarcz antykryzysowych, które weszły w życie wcześniej, ustawodawca wymienił ściśle kody PKD, których wykonywanie jako głównego przedmiotu działalności gospodarczej uprawnia do skorzystania z omawianej formy wsparcia. Decydujące znaczenie ma stan na 30 listopada 2020 roku. Są to:

 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych)
  i pola namiotowe,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia, oprócz wykonywania działalności w ramach chociażby jednej z wskazanych wyżej gałęzi, musi spełnić następujące warunki:

 • zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • spadek przychodów z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi co najmniej 40% w stosunku do przychodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym albo odpowiadającym miesiącu roku poprzedzającego,
 • deklaracja rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku muszą zostać złożone najpóźniej do 28 lutego 2021 roku (chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania),
 • przedmiotowy wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B7) musi zostać złożony nie później niż do 31 marca 2021 roku,
 • nie mógł znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu przepisów unijnych) na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku;

Zwolnienie będzie obejmować składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku.

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie będzie miało zastosowanie także w przypadku opłacenia uprzednio tych składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca spełnia wszystkie niezbędne warunki i otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zostanie zwrócona, jeśli na koncie przedsiębiorcy w ZUS nie istnieją zaległości.

Stosowny wniosek (RDZ-B7) należy złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Magdalena Jeziorska
Radca prawny
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05