Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
20 kwietnia 2021
Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów aktów wykonawczych. Zalicza się do nich między innymi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przyznane na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 kodeksu pracy. Ze zwolnienia nie korzystają:

  1. określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odprawy pieniężne wypłacone na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub na zasadach zastrzeżonych dla podatku liniowego,
  7. odszkodowania wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Z dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ze zwolnienia korzystają jedynie odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych. Do tych przepisów należą m.in. postanowienia kodeksu pracy określające wysokość odszkodowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, a więc art. 471, art. 58 oraz art. 60 kodeksu pracy. Tym samym przyznane na podstawie tych przepisów odszkodowania korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdziły wielokrotnie organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2015 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/4511-273/15/MD, wyjaśnił, iż „należy stwierdzić, że skoro przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sądu odszkodowanie jest odszkodowaniem za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, to odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. art. 45 w związku z art. 471 kodeksu pracy (a jak wynika z wniosku właśnie na podstawie tychże przepisów odszkodowanie zostało wypłacone)”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11