Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów odrębnych przez członków rodziny zmarłego pracownika
26 marca 2019
Śmierć najbliższej osoby to niewspółmierna strata dla całej jego rodziny. Niektóre akty prawne przewidują w takiej sytuacji możliwość wsparcia członków rodziny zmarłego pracownika różnego rodzaju zapomogami i innymi świadczeniami. Jeżeli świadczenia te spełniają przesłanki ustawowe, są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przesłanki zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń wypłacanych członkom rodziny zmarłego pracownika określa art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dyspozycji tego przepisu wynika, iż wolne od podatku są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł.

Warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń wypłacanych członkom rodziny zmarłego pracownika jest ich wypłata na podstawie odrębnych przepisów. Przede wszystkim chodzi o regulacje zawarte w ustawach i przepisach wykonawczych określających zasady zatrudnienia w niektórych grupach zawodowych. Jako przykład takiej regulacji można wskazać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w  sprawie  szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.

Wypłatę stosownych świadczeń członkom rodziny zmarłego pracownika w razie jego śmierci przewidywać mogą postanowienia układu zbiorowego pracy oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Również świadczenia wypłacane na tej podstawie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy korzystają obecnie wszelkie świadczenia otrzymane przez członków rodziny zmarłego pracownika, tj. świadczenia pieniężne, w tym ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe, świadczenia rzeczowe oraz inne świadczenia nieodpłatne bądź częściowo odpłatne. Do 31 grudnia 2010 r. ze zwolnienia korzystały wyłącznie świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne wypłacane w zamian tych świadczeń. Rozszerzenie zakresu świadczeń, do których zastosowanie ma przedmiotowe zwolnienie, nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Analizowane zwolnienie nie ma charakteru nieograniczonego. Jest ono limitowane. Ze zwolnienia korzysta wartość świadczeń, których całkowita wartość w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 000 zł. Jeżeli wartość świadczeń w roku podatkowym przekracza tę kwotę, podatnik obowiązany jest uiścić podatek od kwoty nadwyżki.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22